Regulamin Konkursu „Wygraj wycieczkę na Bali”

Regulamin Konkursu „Wygraj wycieczkę na Bali"

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs „WHATANNAWEARS X AUSSIE #badzbardziejAUSSIE ", zwany w dalszej części Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest firma WAW PROJECT Anna Skura, ul.Elizy Orzeszkowej 12 84-240 Reda, NIP:5882167123 zwana dalej Organizatorem.

II. Uczestnicy Konkursu i jego przebieg.

1. Konkurs trwa od dnia 26 kwietnia 2016 do 1 maja 2016 r. do godziny 23:55

2. Konkurs polega na wykonaniu zadania: "Pokaż mi jak aktywnie spędzasz czas na wymarzonych wakacjach” Zrób zdjęcie lub filmik opatrz hashtagiem #badzbardziejAussie #[email protected] i umieść na facebooku lub instagramie lub napisz komentarz pod postem na blogu.

3. Jedna osoba może wysłać tylko jedną pracę konkursową. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest:

  Wykonanie zadania konkursowego poprawnie w poprawny sposób

  b. Możliwość odbycia nagrody w terminie 12.05.16r.

  c. Posiadanie ważnego paszportu na conajmniej pół roku.

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być kobieta pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba reprezentująca podmiot gospodarczy, zamieszkała na terenie RP, która wykonała zadanie konkursowe, która spełnia opisane wymagania, będąca konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, zwana dalej Uczestnikiem.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz pracownicy sieci handlowej współpracującej Aussie oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. 

 
III. Nagroda

1. Nagrodę wyłoni jury w składzie (Anna Skura WhatannaWears, Marek Warmuz organizator Holly Cow oraz blogerka podróżnicza Martyna Skura)

2.Nagrodą w Konkursie jest wyjazd na Bali w terminie dniach 12 - 22.05.2016r.

3. Zwycięzcą zostanie:

  osoba, której zgłoszenie zostanie wybrane

  osoba, która spełnia wszystkie wymogi wyżej opisane.

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 maja, wyłonione osoby przejdą do kolejnego etapu -rozmowy. 

Nagroda obejmuje:

  Przelot na trasie Warszawa-Bali

  Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem na miejscu.

  5. Zdobywcy nagród w Konkursie nie mogą żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną

  ani zmienić daty odbycia nagrody

  6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

  7. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej e-mailowo lub telefonicznie.

  8. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk zwycięzców Konkursu.

  9. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.whatannawears.com oraz w mediach społęcznościowych nie później niż do dnia 2.05.16.

  IV. Postępowanie reklamacyjne.

  1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu należy składać na piśmie, na adres Organizatora, przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż w terminie do 1.09. 2016 r.

  2. Organizator w terminie 7 dni rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

  4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie.

V. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

7. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator.

8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002. r. poz. 926 ze zmianami) wyłącznie na potrzeby Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

10. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.