Polityka ochrony prywatności

 

 

Polityka Ochrony Prywatności

What Anna Wears

Drodzy Użtkownicy! 

W związku z tym, że ochrona prywatności od zawsze była dla nas priorytetem informujemy Was
o przyjętych przez nas zasadach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO). Aby ułatwić Wam dostęp i wyszukanie konkretnych informacji, przygotowaliśmy zestaw pytań wraz z odpowiedziami, który pomogą Wam się zapoznać i zrozumieć, jakie macie prawa w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych i jak możecie z nich skorzystać 

 1. Kto jest Administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest WAW Projekt – Anna Skura, ul. Orzeszkowej 12, 84-240 Reda (dalej: WhatAnnaWears)

 1. Czym są Wasze dane osobowe i co właściwie oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, którą wykonujemy na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Wasze dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Nie podejmujemy czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać
z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla Waszych praw i wolności W przypadku gdybyśmy planowali takie działania wykonamy czynności określone w art. 35 i nast. RODO. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania dokonamy analizy ich skutków dla ochrony Waszych danych osobowych oraz uwzględnimy kwestie ich ochrony w fazie
ich projektowania. Będziemy oczywiście także prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

 1. W jaki sposób i jakie dane osobowe przetwarzamy ?

What Anna Wears będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe takie jak:

 • imię i nazwisko;

 • pseudonim, jeśli będziecie się takim posługiwać;

 • adres email,

- kiedy zostawiacie komentarze na blogu What Anna Wears;

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • numer telefonu,

- kiedy zostajecie zwycięzcami, w organizowanych konkursach, abyśmy mogli Wam wysłać Wasze nagrody lub przekazać Wasze dane osobowe podmiotom, które Wam je dostarczą, np. kurierowi lub które Wam je sponsorują;

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania;

 • numer telefonu,

 • numer konta bankowego,

- kiedy organizujemy wyprzedaż online i z jakiegoś powodu musimy Wam zwrócić pieniądze n konto

 • imię i nazwisko,

 • adres email,

- kiedy wysyłamy Wam informacje na temat działalności What Anna Weras oraz wydarzeniach związanych z tym, co robimy, a co może Was zainteresować

 • imię i nazwisko,

 • adres email

 • numer konta bankowego

- w przypadku nabycia towarów, które oferujemy na stronie (np. videobooka)

Facebook

Oferujemy Ci także możliwość logowania lub rejestrowania się do panelu Bo! przy użyciu danych

użytkownika portalu społecznościowego Facebook, usługi firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook),. W tym celu zostaniesz przekierowany na stronę portalu Facebook, gdzie po zweryfikowaniu przez firmę Facebook określonych uprawnień będzie możliwe zalogowanie się w systemie przy użyciu danych użytkownika usługi Facebook. Spowoduje to powiązanie Twojego profilu na portalu Facebook z naszym panelem Bo! Wskutek tego powiązania uzyskujemy dostęp do Twoich wprowadzonych na portalu Facebook danych (imię i nazwisko, e-mail, profil publiczny, przedział wiekowy, płeć, zdjęcie profilowe, strefa czasowa, Facebook ID). W ramach realizacji usługi Facebook Connect wykorzystujemy do celów identyfikacyjnych zgodnie z artykułem 6 (1) f) RODO tylko Twój e-mail, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i Facebook ID. Firmie Facebook są przy tym automatycznie przekazywane następujące dane: rodzaj urządzenia (np. iPhone), system operacyjny, język, strefa czasowa, rozdzielczość, wersja aplikacji i lokalizacja w strefie czasowej (np. Berlin/Europa). Dalsze informacje na temat usługi Facebook Connect i ustawień prywatności są podane w informacjach o ochronie danych i warunkach korzystania z usług firmy Facebook na stronie: http://www.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie tych danych, nie korzystaj z funkcji Facebook.

 1. W jakich celach i w oparciu, o jaką podstawę prawną będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w celu:

 • umożliwienie Wam kontaktu z What Anna Wears, a nam kontaktu z Wami;

 • pozostawienia komentarzy na blogu What Anna Wears;

 • udziału w konkursach, które organizuje What Anna Wears;

 • dokonywanie zakupów przez What Anna Wears;

 • udziału w wydarzeniach, które organizuje What Anna Wears;

Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez każdego z Was zgody na ich przetwarzanie. Istotne jest to, że w każdej chwili każdemu z Was przysługuje prawo do wycofania takiej zgody, jednak jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych możecie dokonać poprzez wysłanie nam maila na adres: (…) Wasze dane osobowe będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesutj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 1. Komu będziemy udostępniać Wasze dane osobowe?

Będziemy przekazywać Wasze dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam
na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a 
What Anna Wears ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku
z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy,
jako administrator danych osobowych mogą być 
nasi partnerzy oraz firmy, z którymi współpracujemy Do Waszych danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy,
w szczególności firma, która świadczy na naszą rzecz usługę hostingu, firma księgowa, z którą współpracujemy, kancelaria prawna, która świadczy nam usługi prawne oraz 
partnerzy współpracujący z nami w zakresie organizowania konkursów i przyznawania nagród.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W naszej Polityce ochrony prywatności, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z wyżej wskazanych podstaw prawnych. Dlatego informujemy Was, że:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Wasze dane osobowe na podstawie Waszych zgód, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Wasz tych zgód;

 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu –
  w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania działalności wynosi maksymalnie 10 lat.

 1. Jakie przysługują Wam prawa, związane z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych?

Macie określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a my, jako administrator tych danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wasze prawa to:

 • dostęp do danych osobowych -macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, jako administrator danych. Prawo to możecie wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila;

 • zmiana danych osobowych - zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy możecie dokonać również przez wysłanie maila ; 

 • wycofanie zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Waszych zgód, macie prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie
  w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - macie prawo ograniczenia przetwarzania
  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możecie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujecie,

 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
  są profilowane dla tego celu,

Z prawa sprzeciwu możecie skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy,
że przysługuje ono np., gdy zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe. Wówczas możecie żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

 • pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych możecie skorzystać np. gdy Wasze dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane albo gdy wycofacie swoją zgodę
na przetwarzanie przez nas waszych danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych lub gdy Wasze dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 Przestaniemy przetwarzać Wasze dane osobowe, chyba,
że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Waszych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Waszych interesów, praw i wolności lub Wasze dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Wam wówczas, gdy przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 • wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki ochrony prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Wasze dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy prześlijcie nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres (…).Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza What Anna Wears mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

 1. Czy wykorzystujemy pliki „cookies”?

W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej What Anna Wears mogą być wykorzystywane pliki typu "cookies". "Cookies" to mały plik z danymi, zapisywany często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Plik "cookie" może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo
do korzystania z plików typu "cookies" w celu ułatwiania użytkownikom korzystania ze strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu "cookies". Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku "cookie", umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki "cookie" używane na stronach internetowych, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki „cookies”w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także
do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. „Cookies” pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić, jakość naszych usług.
Nie wykorzystujemy plików „cookies”, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

 1. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki ochrony prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Bo! będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa
na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych;

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected][email protected]

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 25 maja 2018 roku, a następnie w dniu 11 czerwca 2019 roku.

3

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.