Regulamin

Regulamin What Anna Wears

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep działający na stronie www.whatannawears.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: Sklep)

2.     Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep działający pod adresem www.whatannawears.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu działającego pod adresem www.whatannawears.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.   Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.   Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.   Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.   Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.     FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.whatannaweras.com umożliwiający utworzenie Konta lub logowanie przez konto na Facebook.

2.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.whatannawears.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

3.     KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.     KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.     KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6.     NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

7.     PRODUKT – dostępna w Sklepie wykonana ręcznie rzecz ruchoma albo usługa udostępniania materiałów audiowizualnych będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

9.     SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.whatannaweras.com.

10.  SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – Anna Skura wykonująca działalność gospodarczą pod firmą WAW PROJECT – ANNA SKURA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej  12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], [email protected], numer telefonu: +48 512 220 004.

11.  SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.

12.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16.  MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE – wszelkie treści publikowane w Sklepie w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.).

17.  USŁUGA POBIERANIA PLIKÓW – odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych Konsumentowi w postaci pojedynczego Materiału Audiowizualnego (np. videobooka), w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Vimeo w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Konsumenta. Usługa każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

2.     Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

3.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

4.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.     Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza na stronie www.whatannawears.com – 24 godziny na dobę przez cały rok.

6.     W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie, może dokonać logowania przez Facebook;

7.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.     Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.     Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4.     Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1.   potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2.   niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawach Konsumenta.

5.     Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.     Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon w formie elektronicznej), który zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a.     płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b.     płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, PayPal).

2.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 88114020040000330276072563 (mBank S.A.) WAW PROJECT – ANNA SKURA, ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.

3.       W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4.       Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie krok po kroku w przypadku videobooka:

1.         Wejście na stronę internetową www.whatannawears.com w zakładkę Produkty.

2.         Dodanie produktu do koszyka.

3.         Przejście do płatności.

4.         Wpisanie danych i płatność przez przelew bankowy lub PayU.

5.         Otrzymanie maila na podany podczas logowania adres email z linkiem do filmu na Vimeo (po zakupie przychodzi mail z linkiem do specjalnej podstrony z osadzonym filmem z Vimeo oraz ta strona się również wyświetla po zakończonej płatności).

6.         Otrzymanie maila z kartą treningową.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu rękojmi.

1.1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.   Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:[email protected] lub pisemnie na adres: al. Szucha 2/4 lok.22 00-582 Warszawa.

1.3.   W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

1.5.   W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad.

1.6.   Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi  pocztą elektroniczną, na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego TUTAJ .

2.     W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: al. Szucha 2/4 lok.22 00-582 Warszawa.

4.     Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu.

5.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.   zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.   prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.   Newsletter (dostarczany przez FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP 6751496393, KRS: 0000497051),

1.4.   System Opinii.

2.     Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.     Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.     Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.4.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

3.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.   komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.   dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.   przeglądarka internetowa,

3.4.   włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.     Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.     Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2.     W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.   Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, prowadzenie Konta).

1.2.   Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

1.3.   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4.   Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.     Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.nusa-store.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anny Skury wykonującej działalność gospodarczą pod firmą WAW PROJECT – ANNA SKURA, ul. Elizy Orzeszkowej 12 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.nusa-store.com, bez zgody Usługodawcy.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.nusa-store.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.     Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.nusa-store.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.     Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.     Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.   Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.     Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.     Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.